Đại Lân Tẩu Ngôn Hoài – Bạch Cư Dị – Bản dịch Hàm Chương

0
29

代 鄰 叟 言 懷


人 生 何 事 心 無 定
肅 昔 如 今 意 不 同
肅 昔 愁 身 不 得 老
如 今 恨 作 白 頭 翁


白 居 易


Đại Lân Tẩu Ngôn Hoài


Nhân sinh hà sự tâm vô định
Túc tích như kim ý bất đồng
Túc tích sầu thân bất đắc lão
Như kim hận tác bạch đầu ông


Bạch Cư Dị


Thay lời ông hàng xóm


Đời người ngày tháng lòng không định
Thuở trước bây giờ ý khác nhau
Thuở trước buồn thân sao chẳng lớn
Bây giờ sợ lắm bạc đầu râu


Bản dịch Hàm Chương