CUỐI NĂM -Lãng Uyển Châu

0
31
CUỐI NĂM 
Lãng Uyển Châu 
**
Cuối năm thời khắc chạy hơi nhanh 
Việc nhỏ chưa xong bỏ chẳng đành 
Làm cỏ hai hôm, tay lóng cóng 
Chùi lư một buổi, chân loanh quanh
Lờ mờ mắt mũi … chim lìa cánh
Ê ẩm tay chân …lá bỏ cành 
Dẫu vậy thi nhân luôn ngóng tết 
Đời còn xanh, nắng vẫn vàng hanh 
**
Lãng Uyển Châu   ( Vĩnh Long )