CÓ MỘT VÙNG QUÊ NHƯ THẾ – Bút ký La Ngạc Thụy

0
79

Trở laïi thaêm Taân Bình vaøo nhöõng ngaøy ñaàu vuï thu hoaïch mía, toâi ngaïc nhieân ñeán söõng sờ: Sao maø laï laãm quaù! Hai beân bôø keânh Taây loäng gioù, töø caàu K21 baét ñaàu ñi vaøo ñòa phaân xaõ, cuoäc soáng coâng nghiệp sung tuùc ñaõ phoâ baøy ra. Nhaø maùy cheá bieán tinh boät mì Taây Ninh vôùi coâng suaát 50 taán tinh boät/ngaøy vaø nhaø maùy mía ñöôøng Bieân Hoaø coâng suaát 2.500 taán mía caây/ngaøy moïc leân söøng söõng nhöng vaõn khoâng ngaên ñöôïc nhöõng côn gioù thoài loàng laøm laõ ngoïn mía trong vuøng nguyeân lieäu ñang chôø thu hoaïch. Naêm môùi thaønh laäp xaê, vuøng ñaát naøy baïc maøu, caèn khoâ, ñeán caây mì laø loaïi caây coù söùc chòu ñöïng naéng gioù maø vaãn tong teo laù cuoán con saâu. Theá maø, giôø ñaây tröôùc maét toâi, treân khoaûng trôøi maây traéng laø nhöõng oáng khoùi cuûa hai nhaø maùy ñang tuoân nhöõng cuoän khoùi cuõng traéng nhö maây trôøi, ngaàm chöùa söùc soáng traøn ñaày cuûa nhöõng noâng daân chaân laám tay buøn ngaøy naøo nay ñaõ trôû thaønh coâng nhaân nhaø maùy.

 Toâi maõi meâ ñaém chìm vaøo kí öùc caùch ñaây hai möôi baûy naêm! Caùnh ñoàng luùa suoái Vaøng Caïn ñang luùc chín vaøng, saép vaøo vuï gaët. Caùc thöûa ruoäng goø ñaây ñoù ñaõ thu hoach xong. Cuoái vuï gaët rôi vaøo thôøi ñieåm thaùng möôøi hai aâm lòch, gioù ñoâng laïnh töø ñaàu ñoâng ñeán saùng, gioù caøng thoåi maïnh töø xeá chieàu ñeán ñeâm ñeå cho caùc chị, caùc meï tranh thuû gieâ saûy luùa chöùa vaøo cuõi, vaøo boà. Trong côn gioù muøi cay noàng aám toaû leân töø nhöõng ñoáng un luùa leùp, cheõn luùa khoâ. Baày treû con gom goác raï, giôû rôm uû löûa treân caùnh ñoàng cho aám ñoâi tay maø ñieàu khieån caùnh dieàu nöông theo gioù löôïn lôø treân cao.

 Ñöùng tröôùc nhaø maùy ñöôøng Bieân Hoøa, toâi chôït nhôù ñeán chuù Hoà Vaên Haïnh – tröôûng aáp Taân Phöôùc bò moät quaû ñaïn M79 dính vaøo löng cuûa boïn phaûn ñoäng do teân Hai Kieäm caàm ñaàu, baén quaù gaàn neân khoâng noå, phaøi chôû veà beänh vieän tænh xaây bao caùt moå laáy ra. Kí öùc toâi döôøng nhö troåi daäy nhöõng kæ nieäm, dó vaõng moät thôøi ñaõ qua nhö hieån hieän tröôùc maét …

 Giaûi phoùng naêm 1975, nhöng maõi ñeán ngaøy 3-5-1978 caùi teân xaõ Taân Bình mơùi ñöôïc ghi  chính thöùc vaøo soå boä huyeän Hoaø Thaønh vaø môùi ñaây, sau khi ñieàu chænh ñòa giôùi haønh chính theo Nghò ñònh soã 46/TTg cuûa Thuø töôùng chính phuû thì vuøng ñaát naøy, nay ñaõ thuoäc veà thò xaõ Taây Ninh. Neáu toâi khoâng coù maët luùc ñoù, thì hoâm nay khoâng bao giôø toâi hình dung ñöôïc söï ñoåi thay kì dieäu vôùi söùc vöôn Phuø Ñoång cuûa moät ñòa phöông maø mình ñaõ gaén boù thieát thaân keå töø ngaøy thaønh laäp. Toâi khoâng töï cho mình laø ngöôøi hieåu bieát quaù trình phaùt trieån cuûa moät vuøng ñaát roäng, ngöôøi thöa vôùi thuôû ban sô chæ coù nhöõntg caên choøi tranh troáng hoaùc ñoùn gioù loäng vaø naéng ñoå xeá chieàu : xen laãn vôùi ñaát hoang moïc ñaøy coû daïi, röøng choái, laø töøng khoaûn raãy mì, raãy mía naêng suaát chæ coù naêm ñeán baûy taán moät hecta. Ruoäng luùa chæ laøm ñöôïc moät vuï dọc theo con con suoái Vaøng Caïn ra ñeán Caàu Gioù khoâng hôn naêm möôi hecta. Heä thoáng giao thoâng chæ coù hôn ba km ñöôøng ñaát noái töø ñöôøng 785 ñeán trung taâm xaõ vöøa môùi san uûi coøn loài loõm, ñaày oå voi, oå gaø. Naéng thì buïi muø trôøi, möa thì laày loäi trôn trôït. Ñöôøng noái caùc xoùm aáp thì khoâng coù moät con ñöôøng naøo cho ra ñöôøng, toaøn laø loái moøn ngaãu nhieân hình thaønh töø trong chieán tranh. Toâi nhôù nhö in, ngaøy ñaàu tieân theo chaân ñoaøn “aùnh saùng vaên hoùa” cuûa huyeän vaøo ñaây vôùi nhieäm vuï xoùa muø chöõ cho nhaân daân. Taâm traïng cuûa toâi luùc baáy giôø chaúng coù chuùt nieàm tin naøo ñeå nghó raèng xaõ seõ oån ñònh vaø phaùt trieån. Bôûi vì, toâi thaáy daân nguï cö toaøn laø daân thaát nghieäp, lôõ vaän theo quy luaät sau chieán tranh, khoâng maûnh ñaát caém duøi troâi noåi vaøo ñaây laøm thueâ, cuoác möôùn, tranh thuû möôïn ñaát troàng tæa soáng qua ngaøy. Coøn ngöôøi coù ñaát thì chöa chòu leân baùm ñaát, cöù saùng leân, chieàu veà, baáu víu maûnh ñaát taïm bôï vôùi tö töôûng khoâng an taâm. Ñaát thì thöøa möùa maø ngöôøi thöïc söï gaén boù vôùi cuoäc soáng nôi ñaây laïi khoâng coù ñaát saûn xuaát. Cuõng trong thôøi gian naøy, tình hình an ninh khoâng ñöôïc ñaûm baûo, boïn toäi phaïm hình söï hoaït doäng maïnh, chuùng toå chöùc ñaùnh cöôùp löông thöïc, thöïc phaåm cuûa nhaân daân. Cöôùp caû suøng cuûa du kích, khuûng boá caùc gia ñình caùn boä xaõ, aáp. Raïch mieäng, caét tai caûnh caùo, keå caû baén gieát. Caùn boä xaõ haøng ngaøy, haøng ñeâm phaûi ñem taát caû trí tueä, taâm löïc, giaøu kinh nghieâm trong chieán tranh nhöng coøn non treû trong xaây döïng thôøi bình ñeàu truùt caû vaøo vieäc ñeà cao caûnh giaùc, toå chöùc dieàu tra, truy queùt lieân tuïc ñeå coá ngaên chaën söï phaù hoaïi naøy, haàu ñaûm baûo an ninh cho khoaûng vaøi traêm ngöôøi daân soáng raõi raùc khaép ñòa baøn xaõ. Toå chöùc truy queùt cuõng chính laø bieän phaùp töï traán an mình ñeå ñuû tinh thaàn truï vöõng.

 – Muoán nguôøi daân ñang baùm ñaát saûn xuaát ñöôïc yeân taâm, thu huùt ngöôøi daân coøn löøng chöøng, chöa döùt khoaùt, chöa daùm vaøo vaø taïo söùa huùt ngöôøi daânb ñòa phöông khaùc ñeán ñaây laäp nghieäp, ñieàu kieän ñaàu tieân laø phaûi truy queùt, trieät haï caùc toå chöùc phaûn ñoäng, ñaõm baûo an toaøn, traät töï ñòa phöông. Hình thaønh heä thoáng tröôøng lôùp vaø maïng löôùi y teá cuõng laø yeâu caàu caáp baùch trong quaù trình xaây döïng xaõ.

 Anh Naêm Huøng, Bí thö Chi boä ñaàu tieân cuûa xaõ ñaõ truùt baàu taâm söï vôùi toâi nhö theá. Nhöng phaûi ñeán hôn naêm sau, boïn phaûn ñoäng môùi bò quaân vaø daân ta tieâu dieät ñeán teân cuoái cuøng.

Giai ñoaïn böôùc vaøo xaây döïng tuôûng ñaâu xuoâi cheøo maùt maùi vì tình hình an ninh ñaõ ñöôïc vaõn hoài, khoâng coøn söï ñe doaï naøo khaõ dó caõn böôùc tieán leân. Nhöng! Laïi chöõ “ nhöng” quaùi aùc. Naêm 1979 caû nöôùc thieáu huït löông thöïc traàm troïng, do chuû tröông cuïc boä, töï tuùc löông thöïc ñòa phöông, naïn ngaên soâng caám chôï ñaõ taïo ra khoâng ít hoang mang cho ngöôøi daân. Xaõ cuõng toå chöùc ñoùng choát, laäp traïm, baét giöõ tòch thu töø giaï luùa trôû leân, ñaåy taâm traïng ngöôøi daân ñeán khoå cuøng cöïc, ngaäm ñaéng nuoát cay tìm moïi caùch chuyeån troâm luùa cuûa chính mình. Do vaäy löông thöïc ñaõ thieáu laïi thieáu traàm troïng hôn. Tieâu chuaån löông thöïc cuûa caùn boä phaûi ñoän ñeán 80% cao löông. Daân ngheøo coù ngöôøi ñaõ laën loäi leo nuùi, luoàn röøng tìm ñaøo cuû maøi, cuû chuoái veà laéng boät aên thay gaïo. May maø Nhaø nöôùc kòp thôøi chaán chænh, söûa sai: Deïp traïm, dôû choát. Moái giao löu giöõa caùc ñòa phöông thoâng thoaùng hôn, löông thöïc, thöïc phaåm bôùt ñi phaàn thieáu huït.

 

 

Roài ñeán giai ñoaïn caét xaêm canh, giaûn daân, di daân laäp nghieâp, thaønh laäp Taäp ñoaøn saûn xuaát vôùi bieän phaùp noùng voäi. Tieáng laø laøm ñôn töï nguyeän xin gia nhaäp taäp ñoaøn nhöng thöïc chaát laø uùp boä ñaïi traø. Tieáng laø laøm aên taäp theå nhöng cung caùch vaãn coøn caù theå, maø phaûi nuoâi theâm boä phaän giaùn tieáp, noäp thueá noâng nghieäp, noäp quyõ phuùc lôïi taäp theâ, quyõ”toi”, quyõ”ma”… Thu nhaäp thöïc teá khoâng coøn bao nhieâu . giaù trò ngaøy coâng suït giaûm, loøng daân tan raõ, thôø ô, khoâng thieát tha lao ñoäng, laøm cho coù laøm, ñeå duy trì maûnh ñaát thaân thöông do chính coâng söùc mình ñoå ra khaån hoang, khai phaù, caûi taïo cho ñaát ngaøy trôû thaønh ñaát thuoäc.

Chuû tröông caét xaâm canh cuõng ñaït ñöôïc moät soá hieäu quaû. Nhöõng noâng daân noøi, ngoaøi maûnh ñaát ra khoâng coøn coøn soáng ñöôïc baèng ngaønh ngheà naøo khaùc buoäc loøng di chuyeån leân ñeå giöõ ñaát. Soá daân luùc naøy taêng leân 119 hoä vôùi gaàn 500 nhaân khaàu. .Coù daân thì coù nhu caàu hoïc haønh, mua saém, chöõa beänh…vôùi cô sôû vaät chaát ban ñaàu luùc môùi thaønh laäp xaõ theo moâ hình kinh teá môùi laø nhöõng cô ngôi ñöôïc xaây döïng taïm thôøi baèng gaïch ñaát neän, lôïp toân xi maêng : Truï sôû UBND xaõ, traïm xaù, cöûa haøng hôïp taùc xaõ mua baùn, kho löông thöïc , boán phoøng hoïc vaø hôn möôøi caên nhaø maùi tranh vaùch daát caáp khoâng cho daân laäp nghieäp . taát caû ñeàu taäp trung taïi xaõ thuoäc aáp Taân Trung . Caùc aáp Taân Laäp, Taân Phöôùc, Taân Hoøa chöa coù moät cô ngôi naøo, keå caû phoøng hoïc. Theá laø hai phoøng hoïc taïm thôøi maùi tranh vaùch ñaát, khoâng ñuùng quy caùch, neàn caùt buïi tung moãi khi caùc em queùt lôùp, baøn gheá taïm bôï, baûng ñen khoâng lôùn hôn maët baøn giaùo vieân ñöôïc caáp toác xaây döïng ôû hai aáp Taân Hoaø vaø Taân Phöôùc. Khai giaûng naêm hoïc ñaàu tieân chæ coù boán möôi laêm em ñuû ñoä tuoåi, ñuû trình ñoä ñöôïc phaân boå ôû caùc lôùp, moãi lôùp khoâng quaù möôøi hoïc sinh. Caùc em ñi hoïc phaûi baêng ñoàng, loäi ruoäng, men theo ñöôøng moøn, muøa möa buøn laám oáng chaân.

 Giai ñoaïn xaùo troän, gaây xoân xao ngöôøi daân nhaát, naûn loøng ngöôøi daân chaân laám tay buøn, thaät thaø, chaát phaùc nhaát laø giai ñoaïn thöïc hieän chuû tröông di daân laâp nghieâp vaøo naêm 1984. Nhöõng hoä daân ngheøo ñoùi, thaát nghieäp, côø baïc, röôïu cheø, quaäy phaù ôû caùc xaõ baïn trong toaøn huyeän ñöôïc huy ñoäng leân ñaây. Theá roài, naøo caáp ñaát thoà cö trong khu quy hoaïch, phaân chia laïi ranh giôùi, phaù boû ranh ñaát cuõ. Hoä coù nhieàu ñaát vôùi tieâu chuaån 0,3 ha/ 1 lao ñoäng chính hoaëc 2 lao ñoäng phuï hoaëc 3 aên theo thì bò tröng duïng trang caáp theâm cho hoä thieáu ñaát , caáp ñuû cho hoä khoâng ñaát vaø daân laäp nghieâp. Chính saùch caøo baèng, noùng voäi aáy ñeå laïi moät haäu quaû maø cho ñeán möôøi naêm sau chöa theå naøo giaûi quyeát döùt ñieåm ñöôïc. Vaø cuõng chính trong thôøi gian naøy, ñaàu naêm ngöôøi daân ñöôïc trang caáp ñaát, nieàm hoà hôõi, phaán khôûi chöa kòp hoaø vaøo maùu, ngaám vaøo tim thì cuoái naêm giaù caû noâng saûn tuït giaûm ñeán ñoä khoâng ngôø; giaù mì, mía khi thu hoaïch khoâng ñuû tieàn ñaàu tö troàng laïi, thaäm chí khoâng ñuû tieàn ñeå traû coâng thu hoaïch. Nhieàu ngöôøi boû caû mì döôøi ñaát, ngöôøi lôõ thu hoaïch roài ñaønh chòu boû ñaát hoang. Thaät laø nghieät ngaõ, nhaát laø ñoái vôùi daân laäp nghieäp khoâng truï noåi ñaønh quay veà choán cuõ soáng taïm bôï, vaát vöôõng ñaàu ñöôøng, xoù chôï vì tröôùc khi ñöôïc huy ñoäng leân ñaây hoï ñaõ baùn ñoå baùn thaùo ñaát ñai, nhaø cöûa taïo chuùt nguoàn voán vôùi yù muoán thaät söï sinh cô laäp nghieäp nôi naøy.

 Laïi nhôù luùc coâng trình thuyû lôïi hoà Daàu Tieáng môùi hình thaønh, doøng keânh môùi daãn nöôùc vaøo ñaát, heä thoáng keânh möông chöa hoaøn chænh, chöa coù keânh caáp hai, caáp ba, keânh noäi ñoàng. Ngöôøi daân chöa kòp traán tónh qua cuù soâc giaù caû suït giaûm laïi phaûi baét tay vaøo thöïc hieän hieän cuoäc vaän ñoäng gaáp ruùt caûi taïo ñoàng ñaát coù doøng keânh ñi qua ñeå kòp xuoáng gioáng vuï Ñoâng xuaân. Thôøi gian caûi taïo ñaùt quaù ngaén nguõi so vôùi yeâu caàu. Bôø vuøng, bôø thöõa ñaép taïm bôï, caøy uûi, san ñaát voäi vaõ, choã thaáp choã cao. “Laøm ngaøy khoâng ñuû, tranh thuû laøm ñeâm“. Lôøi cuûa ñoàng chí Bí thö Huyeän Uyû phaùt ñoäng trong dòp vaøo hoïp daân, vaïân ñoäng thay ñoåi caây troàng, laäp vuøng chuyeân canh ñaäu phoäng. Trong luùc nguôøi daân chöa coù kinh nghieäm naøo veà vieäc tæa ñaäu töôùi, nhöng qua phaân tích hieäu quaû cuûa ñoàng chí Bí thö huyeän:” Moät töông lai xaùn laïn ñang môû ra” moïi nguôøi haêng haùi nhaän vay ñaäu gioáng, tro döøa, phaân boùn caùc loaïi töø ñuû cho ñeán dö tính ra cho töøng hecta ñaäu theo tieâu chuaån do Taäp ñoaøn saûn xuaát ñi vay ngaân haøng vaø mua veà phaân phoái laïi cho noâng daân. Ngöôøi daân chæ coøn boû coâng söùc ra caøy böøa, chaêm soùc… vaø thu hoaïch. Vuï ñaäu phoïng boäi thu ñang hieån hieän tröôùc maét. Nhöng “nhaân baát thaéng thieân”, vì nhaân thì hoøa maø ñòa laïi baát lôïi. Moät vuï thu hoaïch haàu nhö traéng. Bôûi vì ñaát chöa kòp san baèng, neân khi töôùi nuôùc, nôi thaáp thì ngaäp uùng, bôø thöûa chöa kòp cöùng ñaõ oi nöôùc, ñöùt töøng ñoaïn daøi troâi tuoät ñi. Ngöôøi chöa kòp hieåu bieát, khoâng löôøng ñöôïc söùc mình, ít lao ñoäng, nhöng saûn xuaát quaù nhieàaâ’vöôït khaû naêng chaêm soùc, khoâng coøn thôøi gian vaàn ñoåi coâng cho nhau! Vieãn caûnh thaát thu ñaõ roõ khi thôøi gian thu hoaïch chöa tôùi. Coù ngöôøi ñaõ boû cuoäc nöûa chöøng thieáu ñoùi laïi caøng traàm troïng. Nôï naàn choàng chaát, may maø thieáu nôï taäp ñoaøn chöù neáu vay ngoaøi chaéc haún phaûi baùn ñaát, baùn nhaø ñeå traû nôï hoaëc boû laùnh ñi nôi khaùc.

 Nhöõng töôûng côn khuûng hoaûng ñaõ qua ñi khi doøng nöôùc keânh Taây ñaõ thaät söï phaùt huy taùc duïng . nhöng khoâng ngôø cuù xoùc môùi laïi ñeán. Caùc vuï tranh chaáp ñaát dieãn ra lieân tuïc laøm ñau ñaàu caùc caáp laõnh ñaïo. Vuï naøy giaûi quyeát chöa yeân, naêm ba vuï khaùc laïi ñeán. Vuï ñaàu chöa gay laém, vuï sau caøng phöùc taïp hôn. Haäu quaû cuûa chính saùch caûi taïo noâng nghieäp noùng voäi thöïc söï daâng leân cao ñieåm. Gaàn moät traêm hoä daân laäp nghieäp trôû thaønh traéng tay. Hoï bieán thaønh noãi lo toan cho xaõ, bôûi hoï ñaõ baùn ñi nhaø cöûa , ñaát ñai choán cuõ ; cô ngôi môùi chöa kòp oån ñònh phaûi dôõ ñi traû laïi cho chuû cuõ. Hoï laïi phaûi moät laàn nöõa soáng vaát vöôõng baèng moïi nghaønh ngheà: Chaïy xe oâm, baùn caø rem, baùn veù soá, löôïm pheá lieäu… thaäm chí coù ngöôøi naûy sinh troäm caép. böùc tranh ñen toái haàu nhö phuû chuïp toaøn xaõ.

 Toång keát töø naêm 1978 cho ñeán naêm 1986, traûi qua taùm naêm ñaày gian nan, vaát vaõ, soá löôïng ngöôøi daân Taân Bình coù naâng leân, nhöng quaù nhoïc nhaèn vì cuoäc soáng . oån ñònh ñöôïc tình hình an ninh, traät töï ñòa phöông nhöng laïi taïo baát an môùi trong loøng ngöôøi. Tình hình caùn boä laõnh ñaïo xaõ cuõng theo töøng giai ñoaïn nhoïc nhaèn cuûa xaõ maø thay ñoåi. Taùm naêm maø tôùi boán ñôøi bí thö, naêm ñôøi chuû tòch . caùn boä xaõ cuõng thay ñoåi theo töøng moác thôøi gian. Neáu taùm naêm tröôùc ñaõ vaäy , thì taùm naêm sau (1986- 1994) laø böôùc nhaûy voït dieäu kì, moät söùc vöôn Phuø Ñoång khi maø doøng nöôùc keânh Taây töø hoà Daàu Tieáng chaûy veà Taân Bình töôùi tieâu cho hôn 300 ha ñaát ôû aáp Taân Hoaø, moät phaàn ôû aáp Taân Phöôùc vôùi heä thoáng keânh möông hoaøn chænh. Cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân trong taùm naêm naøy môùi thaät söï  oån ñònh. Töø ñoù soá daân quyeát taâm ñònh cö , baùm ñaát saûn xuaát nhieàu hôn. Doøng nuôùc keânh Taây maùt ngoït ñaõ ñaåy naêng suaát caây troàng leân cao, bieán vuøng ñaát caèn khoâ , baïc maøu thaønh nhöõng vuøng chuyeân canh ñaäu phoäng hoaëc vuøng ñaát ba vuï vôùi hai vuï luùa moät vuï maøu; naâng voøng quay cuûa ñaát leân 4,8 laàn. Doøng nöôùc ñaõ laøm thay ñoåi giaù trò cuûa ñaát ñeå con ngöôøi gaén boù thaân thieát vôùi ñaát hôn. Noùi nhö coù pheùp maøu, ñaõ ñaåy baät hieäu quaû cuûa khoaùn 100, khoaùn 10 leân möùc cao nhaát ; töøng böôùc xoùa ñoùi giaûm ngheøo, cuoäc soáng töø oån ñònh naâng daàn leân khaù giaû, giaøu coù. Hai bôø keânh Taây cuõng laø heä thoáng giao thoâng chính cuûa xaõ noái lieàn döôøng 785 thoâng qua loä 12. caùc tuyeán ñöôøng lieân aáp, lieân xaõ döôïc qui hoaïch môû roäng, naâng caáp. Vieäc vaän chuyeån noâng saûn, ñi laïi cuûa baø con thuaän lôïi hôn, bôùt ñi söï vaát vaõ khi phaûi chuyeån baèng xe ñaïp voøng veøo, quanh co theo ñöôøng moøn, ranh ñaát hoaäc chaäm chaïp baèng caùc xe do traâu boø keùo. Caùc coâng trình phuùc lôïi taâp theå cuõng laàn löôït ñöôïc xaây döïng khang trang, baùn kieân coá: Traïm xaù, Truï sôû Uyû ban nhaân daân, Tröôøng maãu giaùo. Nhaát laø 15 phoøng hoïc ôû 4 aáp ñöôïc xaây döïng ñoàng loaït trong voøng 3 naêm thay theá cho nhöõng phoøng hoïc taïm thôøi nhö laø chuyeän thaàn thoaïi, maø coâng söùc tieàn cuûa ñoùng goùp do nhaân daân laø chính, nguoàn ngaân saùch nhaø nöôùc taøi trôï khoâng quaù 20%. Nhaø töôøng, nhaø ngoùi ñuû kieåu daùng coå kim thi nhau moïc leân. Xe cub, tivi, ñaàu maùy video, radio- cassette vaø caùc tieän nghi khaùc ñöôïc ngöôøi daân mua saém ngaøy caøng nhieàu theo töøng muøa boäi thu. Maáy ai ngôø ñöôïc, moät vuøng ñaát trong chieán tranh coøn hoang hoùa, sau giaûi phoùng vaãn coøn röøng choài, thuù röøng coøn laûng vaõng nhö heo, meãn, thoû,.. soáng laãn khuaát cuøng moät ít daân laøm raãy, tæa luùa ; traûi qua taùm naêm töø khi thaønh laäp xaõ , maõi ñoái dieän vôùi ñoùi ngheøo , an ninh luoân bò quaáy roái, cuoäc soáng nguôøi daân bò moät chuoãi cuù nhöõng cuù soác ñeo ñaüng , theá maø hieän nay coù 735 hoä vôùi 5.115 nhaân khaåu, cuoäc soùng töø oån ñònh ñeán khaù giaû vaø giaøu chieám 85%.

 Doøng nöôùc keânh Taây phaùt huy taùc duïng kòp thôøi, ñuùng luùc ñaïi hoäi 7 cuûa Ñaûng khaúng ñònh laïi chuû tröông ñoåi môùi, ñöa noâng nghieäp leân haøng ñaàu, thöïc söï laø nieàm khao khaùt hôïp loøng daân . Ñaûng nhìn roõ ñaõ ñeàn luùc coù ñieàu kieän phaùt huy tieàm naêng lao ñoäng doài daøo cuûa noâng daân, ñoàng thôøi thaáy ñöôïc coâng söùc coáng hieán cuûa hoï vaø nhu caàu höôûng thuï coøn nhieàu cheânh leäch, baát hôïp lyù . Roài chuû tröông söûa sai, giao quyeàn söû duïng ñaát laïi cho noâng daân, ñeán Luaät ñaát ñai ñöôïc ban haønh, ngöôøi daân nhö ñöôïc tieáp theâm söùc maïnh theå hieän qua haøng loaït bieän phaùp ñeå ñoåi môùi ñaát nöôùc. Vôùi nghò quyeát 05 cuûa Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng veà noâng nghieäp, noâng thoân, noâng daân caøng khaúng ñònh theâm ñieàu kieän phaùt trieån, maø muïc tieâu tröôùc maét laø xoaù ñoùi giaûm ngheøo . Moät buôùc ngoaëc môùi quan troïng moãi ngaøy moãi môû ra cho ngöôøi daân caàn cuø lao ñoäng chính treân maûnh ñaát thaân thöông cuûa mình.

 Ñoàng thôøi vôùi nhöõng chuû tröông , Nghò quyeát ñoåi môùi , caùn boä ñòa phöông ñaõ töï mình vöôn leân vaø tröôûng thaønh taïi choã , qua söï quan taâm cuûa huyeän toå chöùc, ñaøo taïo. Caùc anh chaüng nhöõng ñaõ lôùn leân, coù trình ñoä chính trò vöõng vaøng, trình ñoä vaên hoùa, naêng löïc laõnh ñaïo ñuû ñeà ñaùp öùng yeâu caàu ñoåi môùi cuûa xaõ, maø coøn bieát laøm kinh teá gia ñình, coù cuoäc soáng khaù oån ñònh, neáu khoâng noùi laø khaù giaû nhö anh Phaïm Vaên Naêm, Bí thö Ñaûng boä xaõ lôùn leân töø moät caùn boä thanh nieân, anh  Nguyeãn Vaên Quaûng, Chuû tòch xaõ xuaát thaân töø moät du kích aáp, anh Ñaëng Höõu Nghóa coù thôøi gian laø chuû tòch , Bí thö chi boä, roài Chaùnh vaên phoøng Huyeän uyû tröôûng thaønh töø moät hoïc sinh toát nghieäp phoå thoâng trung hoïc… caùc anh ñaõ bieát nhìn laïi quaõng ñöôøng ñaõ ñi qua, vaïch loái ñeå tieán böôùc treân ñöôøng ñi tôùi. Caùc anh hieåu moät caùch heä thoáng caùi mình coù vaø caùi chöa coù , nhaát laø hieåu loøng daân, naém ñöôïc taâm tö nguyeän voïng cuûa hoï. Ai cuõng mô öôùc aên sung maëc söôùng, coù nhaø cao cöûa roäng, coù ñaày ñuû tieän nghi cho cuoäc soáng gia ñình. Vaø caùc anh cuõng bieát daân cuûa cuûa mình chæ soáng thuaàn tuùy baèng noâng nghieäp , ngoaøi baûn chaát caàn cuø lao ñoäng, kinh nghieäm troàng troït truyeàn ñôøi  ñaõ laïc haäu so vôùi böôùc phaùt trieån cuûa khoa hoïc kó thuaät vôùi maûnh ñaát thaân thöông, khoâng coù gì hôn nöõa. Neân caùc anh bieát xaùc ñònh töøng vuøng chuyeân canh , phaùt huy chöông trình khuyeán noâng, taän duïng tieàm naêng doøng nöôùc keânh Taây, hoã trôï nguoàn voán ñeå coù nhöõng ruoäng ñaäu ñoâng xuaân, traùi töøng chuøm naàn naãn, haït maãy troøn vôùi naêng suaát ñaït 3,5 taán/ha. Luùa heø thu, luùa muøa chín vaøng tróu haït, oaèn boâng töø 3 -4 taán/ha vaø nhaát laø hôn ba traêm hecta vöôøn taïp bieán thaønh vöôøn maõng caàu thu hoaïch hai vuï trong naêm, ñaït möùc thu nhaäp hôn 50 trieäu/ha.

 Teân xaõ Taân Bình laø teân môùi ñaët laïi sau kyø hoïp Hoäi ñoàng nhaân daân ñaàu tieân. Teân xaõ tröôùc ñaây laø Suoái Vaøng, teân cuûa doøng suoái phaùt nguôøn töø nuùi Baø Ñen, len loõi theo nghaùch ñaù, tröôït xuoáng chaân nuùi, xeù ñaát tröôøn mình qua xaõ Ninh Sôn, baêng qua ñöôøng 785 taïo thaønh ranh giôùi töï nhieân chia ñoâi vôùi xaõ Thaïnh Taân, roài taùch ra chaûy xuyeân qua xaõ, troâi tuoät veà aáp Taân Hoaø. Gaàn cuoái nguoàn, loøng suoái caïn daàn do phuø sa, caùt boài neân ñöôïc goïi laø suoái Vaøng Caïn. Doøng suoái vôùi truyeàn thuyeát coù moû vaøng loä thieân, bôûi leõ ñaùy suoái laáp laùnh maït vaøng, laãn vaøo caùt maøu hoâøng nhaït, theo doøng nöôùc troâi veà xuoâi, mang theo bao nieàm uôùc mô hi voïng. Nieàm tin ñoù ña õthuùc ñaåy ngöôøi daân caät löïc lao ñoäng ñeå laøm giaøu. Ngaøy nay, nieàm tin ñoù khoâng coøn laø moät uôùc mô haõo huyeàn, noù ñang daàn bieán thaønh hieän thöïc.

Toâi ñi doïc theo suoái Vaøng Caïn cuøng vôùi anh Buøi Coâng Thaønh Tröôûng aáp Taân Hoaø. Baø con ñaõ noùi theá naøy ñang khi thu hoaïch luùa muøa:

– Chöa bao giôø chuùng toâi phaán khôûi nhö hieän nay. Coù vaát vaõ nhöng vui. Nhôù laïi thôøi taäp ñoaøn sao maø ñoùi khoå…

 

 

Nieàm hoà hôõi tin yeâu aáy nhö nguoàn nöôùc maùt cuûa doøng keânh Taây chaûy vaøo loøng toâi. Toâi hieåu, bôûi vì toâi cuõng ñaõ cuøng baø con chaáp nhaän söï nghieät ngaõ cuûa hôn 10 naêm tröôùc.

Toâi hoûi anh Thaønh:

-Xaõ vaän ñoäng baø con boû caây mì, caây mía deã laøm, khoâng toán nhieàu coâng söùc chaêm boùn thaønh vuøng chuyeân canh ñaäu phoäng, ñoøi hoûi nhieàu phaân boùn, trình ñoä khoa hoïc kó thuaät… baèng caùch naøo ? Coù gioáng nhö laàn tröôùc khoâng?

Anh Thaønh cöôøi ñaùp:

-Chuùng toâi chæ khôi daäy loøng öôùc muoán laøm giaøu cuûa baø con thoâi anh aï. Baø con thoâng, thaáy hieäu quaû töï nhieân chuyeån ñoåi caây troàng. Vaõ laïi baø con cuõng coù kinh nghieäm sau thaát baïi laàn tröôùc.

Anh Phaïm Vaên Naêm – Bí thö Ñaûng boä xaõ, anh Nguyeãn Vaên Trung – phoù bí thö, anh Nguyeãn Höõu Chuû tòch UBND nghe toâi veà thaêm xaõ ñaõ voäi vaøng xuoáng aáp ñoùn . Nhìn caùc truï ñieän cao theá chaïy doïc bôø keânh Taây, toâi hoûi anh Naêm:

-Maïng löôùi ñieän quoác gia ñaõ vaøo ñeán xaõ. baø con ñaõ ñuû söùc haï theá ñeå coù ñieän thaép saùng vaø phuïc vuï saûn xuaát chöa ?

Anh Naêm khoâng ñaùp, nhöôøng lôøi cho anh Quaûng :

-Dö söùc anh aï. Maïng löôùi ñieän ñaõ phuû heát caû xaõ roài, keå töø naêm 1990 kia. Noùi thaät, thaáy xaõ coøn ngheøo maø ñaõ xaây döïng nhieàu neân huyeân thöông tình cho gaàn 100 trieäu ñoàng ñeå haï xuoáng trung theá vaø daãn vaøo taän trung taâm xaõ. Baø con chæ chung löng ñaáu caät haï theá thoâi . Moãi hoä khoaûn 700.000 ñoàng.

Toâi chôït nhôù ñeán moät boä phaän daân toäc Taø Mun ñaõ cuøng chuùng toâi ñoàng cam coäng khoå töø ngaøy thaønh laäp xaõ. Toâi hoûi  anh Quaûng:

-Coøn cuoäc soáng cuûa baø con ngöôøi daân toäc Taø-mun?

Anh Quaûng ñaùp vôùi gioïng thaät vui:

-Ñaõ khaù hôn nhieàu roàiõ. Hoä naøo cuõng coù phöông tieän nghe nhìn, 70% hoä ñaõ saém ñöôïc xe maùy, con em cuûa hoï ñaõ ñöôïc ñeán tröôøng, khoâng coøn hoä naøo nhaø coøn tranh laù .

 

Toâi boãng chôït nhôù neân hoûi tieáp:

-Ñaûng chuû tröông xoaù ñoùi giaûm ngheøo nhöng hieän nay xaõ vaãn coøn hoä ngheøo, caùc anh coù bieän phaùp gì chöa ?

Caùc anh laëng yeân khoâng ñaùp maø nhìn xuoáng doøng keânh Taây nöôùc ñang chaûy xuoâi. Cuoái cuøng anh Naêm, bí thö xaõ cuõng noùi:

-Voán- Can thieäp cho hoï vay voán, höôùng daãn hoï caùch laøm aên. Toâi tin nhö nöôùc doøng keânh chaûy maõi cuõng tôùi.

Beà boän vôùi nhöõng lo toan cho söï ñi leân, giaûi quyeát toát hôn nhöõng vaán ñeà noâng nghieäp, noâng thoân, noâng daân. Giaûi phaùp naøo laø toái öu? Böôùc ñi leân cuûa moãi ñòa phöông  cuõng nhö cuoäc ñôøi cuûa moãi ngöôøi phaûi traûi qua nhieàu thöû thaùch. Böôùc vaøo thôøi kì ñoåi môùi , thöïc tieãn noâng thoân coøn haøng loaït vaán ñeà, maø noåi roõ nhaát laø ngöôøi vaø ñaát?

Kyõ nieäm 30 năm ngaøy thaønh laäp xaõ  coù ñuû maët caùc anh, caùc chò goùp phaàn vaøo quaù trình xaây döïng xaõ, trong luùc khoù khaên thieáu thoán, trong giai ñoaïn vöôn leân vaø phaùt trieån. Moïi ngöôøi ñaõ hoïp maët oân laïi nhöõng noãi vui buoàn, nhöõng noãi gian lao nguy hieåm, nhöõng hy sinh vöôït khoù, cuõng nhö haân hoan ñoùn möøng thaønh töïu cuûa xaõ qua töøng böôùc ñi, nhöõng chaëng ñöôøng ñeå coù boä maët xaõ hoäi phaùt trieån hoâm nay. Moïi ngöôøi ñeàu coù theå ngaång cao ñaàu duø trong quaù trình qua coù ngöôùi thaät söï tröôûng thaønh , coù ngöôøi boû cuoäc nöûa chöøng, cuõng coù ngöôøi guïc ngaû, bò loaïi tröø …vôùi nhöõng nguyeân nhaân chuû quan vaø khaùch quan cuûa noù. Taát caû khoâng ít thì nhieàu ñaõ cuøng goùp coâng söùc, trí tueä cho söï nghieäp xaây döïng, vöôn leân cuûa xaõ.

 Ñaõ qua roài thôøi kyø gian nan, vaát vaõ, cam chòu. Baây giô’ laø giai ñoaïn”daân bieát, daân baøn, daân laøm , daân kieåm tra”. Caâu ngaïn ngöõ:” Ñaát laønh chim ñaäu ñang roõ nghóa nôi ñaây. Haøng nghìn con nguôøi ñaõ chaáp nhaän xa nôi phoàn hoa ñoâ hoäi, dôøi nhaø chuyeån cöûa quyeát taâm laäp nghieäp nôi ñaây. Caây luùa, caây ñaïâu, caây mì, caây mía, con caù, con vòt … ñaõ cuøng con ngöôøi chòu thöông, chòu khoù naåy maàm, ñaâm loäc töôi xanh.

Thöïc teá ñaõ qua, laø thôøi kyø haït gaïo phaûi ñoåi raát nhieàu moà hoâi, coâng söùc vaø caû maùu. Thôøi kyø hieän taïi cöù nhìn vaøo böõa côm cuûa töøng nhaø, vaøo nuï cöôøi raïng rôõ, laáp laùnh nieàm vui cuûa töøng göông maët … haún seõ ñaùnh giaù ñöôïc thaønh töïu sau hai möôi baûy naêm xaây döïng xaõ.

Taân Bình caùch thò xaõ Taây Ninh khoâng quaù 20 km. vôùi Nhaø maùy cheá bieán tinh boät mì coâng suaát 50 taán tinh boät/ngaøy vaø nhaø maùy ñöôøng Bieân Hoaø coâng suaát 2.500 taán mía caây/ngaøy cuøng vôùi ngöôøi daân caàn cuø, ñòa theá thuaän lôïi, theâm söùc baät môùi töø coâng trình thuyû lôïi hoà Daàu Tieáng, töø nguoàn ñieän cao theá chaïy xuyeân qua xaõ, töø lôùp caùn boä laõnh ñaïo treû, ñuû naêng löïc, trình ñoä, tröôûng thaønh töø thöïc tieãn khoù khaên cuûa ñòa phöông. Toâi tin raèng Taân Bình seõ giaøu ñeïp ñuùng nghóa, khi caùi ñeïp caàn naâng niu, caùi xaáu caàn gaït boû. Vaø ñöùng tröôùc vöôøn caây maõng caàu tróu quaû cho traùi 2 vuï/naêm toâi lieân töôûng ñeán moät Taân Bính coâng nghieäp hoaù , hieän ñaïi hoaù khoâng phaûi chæ laø nieàm mô öôùc, maø laø moât thöïc teá trong töông lai gaàn , ñang tôùi vaø seõ tôùi.

Vieát xong naêm 1993

Chænh laïi naêm 2005