Chùm thơ về Kiều – Lê Trường Hưởng

0
17
TRƯỚC MỘ ĐẠM TIÊN
 
Sè sè nấm đất nép bên đường
Ngọn cỏ dầu dầu dưới gió sương
Hương lạnh khói tàn không kẻ viếng
Tình nồng nghĩa đậm có Kiều thương
Hồng nhan bạc mệnh rời dương thế
Tuyệt sắc phận xui trải đoạn trường
Đôi ngả hai người chung số kiếp
Tài nhân họa đến thật khôn lường
 

 

THẰNG BÁN TƠ

 
 Phải tên xưng xuất tại thằng bán tơ.
 
Thằng bán Tơ xưng xuất chuyện gì?
Khiến Vương Ông gánh họa sầu bi
Thúy Kiều phải bán mình chìm nổi
Kim Trọng đành lỡ hẹn biệt ly
Lại nhũng thừa cơ mà cướp phá
Quan tham tận dụng để vơ đi
Nỗi Oan dậy đất không sao gột
Chịu Án lòa mây hỏi cớ chi?
 
 
THÚC SINH GẶP THÚY KIỀU
 
Ngắt nụ bẻ hoa lúc thoạt đầu
Tình yêu nẩy nở có ngờ đâu
Hang ma chuộc lại mong nhanh chóng
Động Quỷ cứu ra muốn thật mau
Gái sắc rũ đi khuôn mặt ủ
Trai tài gạt bỏ ánh mày chau
Thúc Sinh gặp Thúy Kiều tam hợp
Hẹn biển thề non sống với nhau…
 
HOẠN THƯ VÀ THÚY KIỀU
 
Hoạn Thư từng nổi trận lôi đình
“Ngứa Ghẻ đòn ghen” cũng thật kinh!
“Chút dạ đàn bà…” ai cũng thế
Chồng chung chưa dễ…lẽ thường tình"
Báo thù thấu hiểu Kiều tha thứ
Trả oán nghe ra Thúy hiếu sinh
Từ Hải bao dung tha mạng sống
Bảo toàn hạnh phúc cả thân mình!
 
 
CỬA ẢI MỸ NHÂN
 
Hồ Tôn Hiến dụng kế giai nhân
Cửa ải vượt qua khó bội phần
Từ Hải nghe Kiều cam…chết đứng
Anh hùng theo vợ chịu…tan thân
Mới hay mặt ủ hơn gươm giáo
Đã biết mày chau sánh vạn quân
Lỡ bước sa cơ vì mỹ nữ
Mày râu còn mắc phải bao lần?
 
L.T.H.