Chùm thơ Thái Quốc Mưu: Lòng xuân & Thực chất

0
94
Thái Quốc Mưu
LÒNG XUÂN
 
Sống với nhau lâu – Biết đá vàng…
Lòng lành xa lánh lủ tà gian
Đời ta đạo nghĩa luôn vương vấn
Bọn chúng lợi danh mãi buộc ràng
Cất bút cung nghênh ngày Tết đến
Lên đèn tống biệt tiết Đông sang
Yêu đời, ta viết vần thơ đẹp
Nếu chẳng nên danh – Cũng rỡ ràng.
 
Atlanta, Jan. 27, 2017
 
THỰC CHẤT
 
Vàng mười muôn thuở chẳng cần xi.
Gỗ mục trát tô mới dị kỳ
Hoa đẹp chẳng do màu sắc phết
Tài cao há chỉ mảnh bằng ghi
Lợi danh lắm kẻ theo dòng chảy
Chí thép riêng mình giục vó phi
Lăng tẩm, tượng đồng khôn giữ mãi
Bia đời muôn thuở vẫn còn ghi.
 
Atlanta, Jan 14, 2010
Thái Quốc Mưu

Có liên quan