Mỹ An chiều gợi nhớ Bùi Nguyên Bằng

0
53

đàn sếu

Mỹ An chiều gợi nhớ

Bùi Nguyên Bằng

Bát ngát đồng xa lúa bốn bề
Chiều về nắng trải dạt vàng huê
Gió đưa xào xạc tràm nghiêng bóng
Hương ngát sen hồng đẹp ý quê
Bảng lảng không trung đàn sếu gọi
Bồi hồi tiếng quốc vọng chân đệ
Ngàn mây in nước dòng kinh thẳng
Nón  lá tay duyên vẫy lối về.

BNB