BÓI THỬ XEM- Cao Bồi Già Họa: Thi Lệ Trang; Nguyễn Gia Khanh; Lý Đức Quỳnh; Sông Thu

0
52
BÓI THỬ XEM

 

Cái số thằng ta khổ … ối chao
Bạn bè bấm quẻ nói tào lao
Mệnh vô chính diệu, hung đeo mãi !
Phước bất trùng lai, cát thể nào ?
Hóa lộc, Lộc tồn, chưa phất nhỉ !
Địa không, Địa kiếp sẽ ra sao ?
Kiếm đâu thầy giỏi về xem thử
Để tớ cười vui ,hứng … tự trào. ! 
                                   CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

 

ĐỪNG TIN THÀY BÓI…

 

Thuở nhỏ tin lời dạ cũng chao !

"Số cô giàu lắm… thật mê sao!

…Nhà to, xe bự… an tâm nhé

Bạc lớn, tiền cao… đẹp mặt nào

Ôi mẹ! Làm hoài… dư chẳng có

Ố́i giời! Nghĩ mãi… tức thêm trào

Cũng may ở Mỹ cần chi lắm

Hết việc… tà tà nghỉ giải lao !

                               Thy Lệ Trang

 

 

QUẺ ỨNG

 

Đời như lớp sóng đẩy thuyền chao

Đã trót dong buồm phải cố lao

Chẳng bói mà hay mình bến ấy…

Không mong vẫn biết phận phương nào…

Là muôn bão tố thì thôi chắc ?

Với vạn phong trần mới đủ sao ?

Một quẻ này gieo là tất ứng :

Khi nao mãn kiếp- hận ngưng trào !

                            Nguyễn Gia Khanh

 

 

CŨNG THỬ XEM

 

Biển đời sóng gió mãi chênh chao

Cũng thử do gì đọa khổ lao

Tướng số thần cơ đường hậu vận

Tử vi diệu toán mệnh như nào?

Tả phù gặp Triệt, che mù bóng

Hữu bật quy Tuần, ám tối sao

Nếu biết phận này… xưa nín đẻ

Giờ đây ấm cúng được vui trào !

                                Lý Đức Quỳnh

Kết quả hình ảnh cho thầy bói

QUẺ TỰ BÓI CỦA QUAN

 

Cả đời khỏi biết đến tương chao

Không nếm bao giờ cảnh khổ lao

Địa vị tiền tài thăng tiến mãi

Công danh sự nghiệp chẳng lo nào

Ngoại giao khôn khéo : giàu ôm chắc

Hậu thuẫn vững vàng : khó được sao ?

Con cháu nhà ta còn phất nữa

Mạch Rồng cụ tổ đã phun trào…

                                       Sông Thu