CÁC LOẠI MẶT – Xướng Kha Tiệm Ly & KẺ HAI MẶT – Họa Lê Ngọc Bích

0
166

BN-DTXH.COM

Bài xướng
 

CÁC LOẠI MẶT
 

Coi mặt biết lòng, chẳng hí ngôn
Mặt già, mặt trẻ, mặt sồn sồn.
Mặt chai mày đá, phưởng vô nghĩa
Mặt thỏ mỏ dơi, kẻ bất nhơn.
Bụng quỷ mặt người, quân độc ác,
Đầu trâu mặt ngựa. đám cô hồn
Thế gian không thiếu đồ hai mặt,
Vừa dốt vừa tham, lũ mặt … mo!

Kha Tiệm Ly

 

Thơ họa

KẺ HAI MẶT

Nhìn mặt, ai ngờ loại xảo ngôn
Cho dù trẻ tuổi hoặc già, sồn
Mặt mo trơ trẽn, quân lừa lọc
Mặt thớt chai lì, kẻ tiểu nhơn
Dạ sói bầy mưu, phường bất nghĩa
Lòng lang nghĩ kế, lũ vô hồn
Cuộc đời cõi tạm nên ghi nhớ
Chớ để người chê, bọn mặt…chồn!

Lê Ngọc Bich