Đánh roi đi quyền – Xướng Trần Như Tùng – Ai về Bình Định mà coi – Họa Võ Tấn Hùng

0
151
BĐ
   (Bài xướng)
     ĐÁNH ROI ĐI QUYỀN
      
Du xuân Bình Định mến tay quyền  
Roi nữ côn vung rợp bóng quyên.  
Bát bộ vi văn tài miếng vỗ
Ngũ hành vi bản vững câu nguyền.  
Đây trai An Thái hùng thân vóc  
Đó gái An Vinh chắc dáng duyên.
Trống trận Tây Sơn lưu vạn thuở
Ngàn năm rạng rỡ Yến phi quyền
                            Trần Như Tùng
   (Hoạ bốn vần)
AI VỀ BÌNH ĐỊNH MÀ COI…
    
 
Gìa trẻ quê tôi thạo thảo quyền,
Đường roi tuyệt kỹ gái thuyền quyên.
An Vinh Tứ hải trông ưng ý,
An Thái Lão mai thấy phỉ nguyền.
Phượng vũ cao sơn đòn chắc thế,
Linh ngư vượt thuỷ mặt tươi duyên
Đổ Giàn tháng Bảy hàng năm hội,
Thượng võ xưa nay vẫn mãi truyền.
       Bình Định, 25.02.2017
          VÕ TẤN HÙNG