0
48

BÌNH THƯỜNG

(Yết hậu)

 

Xưa vào bệnh viện gọi nhà thương

Chữa khí huyết thông thoáng mạch nguồn

Tim dẫu chết-tâm hằng bất diệt

Thường..!

                                          Lê Đăng Mành