Tác giả: Bài viết của "Trương Quang Lộc"

Tác giả: Trương Quang Lộc

Có lẽ nào? – Thơ Vĩnh Thuyên – nhạc Trương Quang Lộc – ca...

Có lẽ nào

Thơ Vĩnh Thuyên - Nhạc Trương Quang Lộc - Ca sĩ Vân Khánh trình bày