Tác giả: Bài viết của "Hoàng Vũ NS"

Tác giả: Hoàng Vũ NS

ĐÙA VỚI MƯA – Phương Hà / Họa: Trịnh Cơ, Thanh Hòa, Thục Nguyên,...

Mơn man dòng chảy theo chân bước

Tung tóe hạt tràn dưới gót đưa