Tác giả: Bài viết của "Hạnh Viễn Ly"

Tác giả: Hạnh Viễn Ly

NHỚ… – Hạnh Viễn Ly / HỌA: nguyênHOANG; Đan Ngọc

Sợi nhớ thêu tên ngưới sĩ khí Vườn khuê gìn vóc liễu đoan trang