Tác giả: Bài viết của "Châu Thạch; Lê Đăng Mành; Thư Hoàng; Hoành Trần"

Tác giả: Châu Thạch; Lê Đăng Mành; Thư Hoàng; Hoành Trần

GỞI AI – Châu Thạch / HỌA: Lê Đăng Mành; Thư Hoàng; Hoành Trần

Một thời nhìn trộm say người đẹp
Cái thuở yêu thầm đắm mộng trai