Tác giả: Bài viết của "Cao Bồi Già ; Trần Lệ Khánh; Thi Lệ Trang; Trần Như Tùng."

Tác giả: Cao Bồi Già ; Trần Lệ Khánh; Thi Lệ Trang; Trần Như Tùng.

TIẾU NGẠO KHỈ – Cao Bồi Già / Họa : Trần Lệ Khánh; Thi...

Khỉ khô kiểu bắc cầu trơn hớt Khỉ  đột bông nhồi lộng tủ …chơi!