Tác giả: Bài viết của "Cao Bồi Già; Thanh Hòa; Đoàn Đình Sáng; Trần Như  Tùng; Thục Nguyên; Nguyễn Gia Khanh; Liêu Đình Tự; Thiên Hậu;"

Tác giả: Cao Bồi Già; Thanh Hòa; Đoàn Đình Sáng; Trần Như  Tùng; Thục Nguyên; Nguyễn Gia Khanh; Liêu Đình Tự; Thiên Hậu;

TRĂNG SÁNG VƯỜN HÈ – Cao Bồi Già / Họa: Thanh Hòa; Đoàn...

Đôi bóng chim đêm vờn cánh mải

Độc hình khách trú ngẩn hồn mê