Tác giả: Bài viết của "CAO BỒI GIÀ; T.L.K. ; Sông Thu; Lê Viên Ngọc; Thi Lệ Trang; Thục Nguyên; Trần Như Tùng; Phạm Duy Lương; Nguyễn Gia Khanh; Thanh Hòa ; Thiên Hậu."

Tác giả: CAO BỒI GIÀ; T.L.K. ; Sông Thu; Lê Viên Ngọc; Thi Lệ Trang; Thục Nguyên; Trần Như Tùng; Phạm Duy Lương; Nguyễn Gia Khanh; Thanh Hòa ; Thiên Hậu.

TỰ NGẮM – Cao Bồi Già / Họa : T.L.K. ; Sông Thu; Lê...

Cảnh cũ vương hồn như vẫn hiện Người xưa hằn trí chửa hề xa