Tác giả: Bài viết của "Cao Bồi Già; Sông Thu; Trần Lệ Khánh; Liêu Đình Tự; Phan Tự Trí; Trần Như Tùng; Thanh Hòa."

Tác giả: Cao Bồi Già; Sông Thu; Trần Lệ Khánh; Liêu Đình Tự; Phan Tự Trí; Trần Như Tùng; Thanh Hòa.

BÌNH YÊN – Cao Bồi Già / Họa : Sông Thu; Trần Lệ Khánh;...

Tình thương  thắm nở  nồng tâm cảm Hạnh phúc tươi vui ấm dạ mềm