Tác giả: Bài viết của "Cao Bồi Già; Sông Thu; Phan Tự Trí; Liêu Đình Tự; Trần Như Tùng; Thục Nguyên; Thi Lệ Trang."

Tác giả: Cao Bồi Già; Sông Thu; Phan Tự Trí; Liêu Đình Tự; Trần Như Tùng; Thục Nguyên; Thi Lệ Trang.

ĐẦU HÈ – Cao Bồi Già / Họa : Sông Thu; Phan Tự Trí;...

Người nồng tựa nướng, xoay trăm cách Cây héo như hong rũ tứ bề