Tác giả: Bài viết của "Cao Bồi Già; Sông Thu; Nguyễn Gia Khanh; Thục Nguyên; Đoàn Đình Sáng; Lý Đức Quỳnh; Trần Như Tùng; Phan Tự Trí; Thi Lệ Trang;"

Tác giả: Cao Bồi Già; Sông Thu; Nguyễn Gia Khanh; Thục Nguyên; Đoàn Đình Sáng; Lý Đức Quỳnh; Trần Như Tùng; Phan Tự Trí; Thi Lệ Trang;

THƯƠNG BẠN PHÁ SẢN – Cao Bồi Già / Họa: Sông Thu; Nguyễn Gia...

Ngày chạy xe ôm tìm  bánh gặm

Đêm chui quán trọ ẩn thân nằm