Tác giả: Bài viết của "Cao Bồi Già; Sông Thu; Nguyễn Gia Khanh; Liêu Đình Tự; Thiên Hậu;  Trần Như Tùng; Hồ Hắc Hải; Phan Tự Trí; Đoàn Đình Sáng."

Tác giả: Cao Bồi Già; Sông Thu; Nguyễn Gia Khanh; Liêu Đình Tự; Thiên Hậu;  Trần Như Tùng; Hồ Hắc Hải; Phan Tự Trí; Đoàn Đình Sáng.

NHẮN NGƯỜI EM NHỎ – Cao Bồi Già / Họa : Sông Thu; Nguyễn...

Gió bấc thầm nuôi  sầu đắng dạ Cánh chim lặng ngắm lệ tuôn dòng