Tác giả: Bài viết của "Cao Bồi Già ; Như Thu; Sông Thu; Đoàn Đình Sáng; Liêu Đình Tự; Trần Như Tùng; Phan Tự Trí; Thi Lệ Trang."

Tác giả: Cao Bồi Già ; Như Thu; Sông Thu; Đoàn Đình Sáng; Liêu Đình Tự; Trần Như Tùng; Phan Tự Trí; Thi Lệ Trang.

SAY – Cao Bồi Già / Họa : Như Thu; Sông Thu; Đoàn Đình...

Men nồng, giọt đắng  thầm len hỏi Phải muốn vơi sầu nên  nuốt cay ?