Tác giả: Bài viết của "Cao Bồi Già; Nguyễn Đắc Thắng"

Tác giả: Cao Bồi Già; Nguyễn Đắc Thắng

HOÀI NIỆM MIÊN MAN – Phương Hà /  Hoạ: Văn Thanh, Lê Đăng Mành,...

Em quay hồn lại mùa hoa cũ: Ta bước chân trên xác pháo hồng