Tác giả: Bài viết của "Cao Bồi Già;  Người Nay; Sông Thu; Thục Nguyên; Thi Lệ Trang; Nguyễn Gia Khanh; Trần Như Tùng; Thanh Hòa; Liêu Đình Tự; Lý Đức Quỳnh;"

Tác giả: Cao Bồi Già;  Người Nay; Sông Thu; Thục Nguyên; Thi Lệ Trang; Nguyễn Gia Khanh; Trần Như Tùng; Thanh Hòa; Liêu Đình Tự; Lý Đức Quỳnh;

THỬ CÀN – Cao Bồi Già / Họa: Người Nay; Sông Thu; Thục Nguyên;...

Nói nhăng tựa khướu, lòi năm dạn

Bước choạc như sên, tố tuổi nhằng