Tác giả: Bài viết của "Cao Bồi Già / Họa : Trần Lệ Khánh; Liêu Đình Tự; Đoàn Đình Sáng; Phương Hà; Văn Thanh; Trần Như Tùng."

Tác giả: Cao Bồi Già / Họa : Trần Lệ Khánh; Liêu Đình Tự; Đoàn Đình Sáng; Phương Hà; Văn Thanh; Trần Như Tùng.

CHIỀU LỮ THỨ – Cao Bồi Già / Họa : Trần Lệ Khánh; Liêu Đình...

Gió vờn xao xác, sầu con nước Tiêu réo vi vu, bổng cánh diều