Tác giả: Bài viết của "Cao Bồi Già; Đoàn Đình Sáng; Trần Như Tùng; Thi Lệ Trang; Thục Nguyên ; Thanh Hòa"

Tác giả: Cao Bồi Già; Đoàn Đình Sáng; Trần Như Tùng; Thi Lệ Trang; Thục Nguyên ; Thanh Hòa

GIẬN MÌNH – Cao Bồi Già / Họa : Đoàn Đình Sáng; Trần Như...

Tài cố trổ rồi, tài cố trổ Đức năng bồi nữa, đức năng bồi