Tác giả: Bài viết của "Cái Đào Xuân"

Tác giả: Cái Đào Xuân

HÁT BỘI – Võ Tấn Hùng / HOẠ:Đinh Bá Trọng, Trần Như Tùng, Phan Tự...

Tào Tháo gian hùng môi tái tím,

Quan Công trung nghĩa mặt tươi hồng.