Tác giả: Bài viết của "Ca Dao; Tịnh Viên."

Tác giả: Ca Dao; Tịnh Viên.

XUÂN – Ca Dao / HỌA: Tịnh Viên.

Xuân trải đầu ghềnh muôn sắc gấm Xuân lồng vách núi vạn màu son