Tác giả: Bài viết của "Bửu Tùng; Thiên Hậu"

Tác giả: Bửu Tùng; Thiên Hậu

XUÂN HẠNH PHÚC – Bửu Tùng / Họa: Thiên Hậu, Nhật Hạ, Văn...

Quây quần bếp lửa chờ hương Tết Thỏa mãn mâm tình nhấp rượu vang