ĐÓN XUÂN KHỈ – Huy Vụ / HỌA:

0
92
ĐÓN XUÂN KHỈ
(Thể đối xứng)̉
 
Xuân chào đón khỉ đón chào xuân.
Vần vũ mưa bay mưa vũ vần.
Lạ cảnh trông mây trông cảnh lạ
Thân tình ngóng gió ngóng tình thân.
Ấp e mai nở mai e ấp
Ngần ngại liễu buông liễu ngại ngần.
Thứ lữ người đâu người lữ thứ.
Ngân nga hát ngạo hát nga ngân.
   
                                         Huy Vụ

BÀI HỌA
 

XUÂN VỀ

Xuân về nhớ lại nhớ về xuân

Vần họa bút đưa bút họa vần

Thắm nghĩa hoài tươi hoài nghĩa thắm

Thân tình mãi ấm mãi tình thân

Dội vang lời hát lời vang dội

Ngân vọng khúc ca khúc vọng ngân

Nắng trải đường mơ đường trải nắng

Ngần trong mộng biếc mộng trong ngần

                                  Nguyễn Gia Khanh

 
 
THƠ TẾT
Thể đối xứng
 
Xuân nảo xuân nào xuân nảo xuân
Vần câu vẫn vậy vẫn câu vần
Chó mèo hay hổ hay mèo chó
Thân phận cùng nhau cùng phận thân.
Ấm áp tình quê tình ấm áp
Ngân reo nhạc Tết nhạc reo ngân.
Khỉ chào thơ viết thơ chào khỉ
Ngần ngại dẹp ngay dẹp ngại ngần
 
                               Trần Như Tùng

 

 

 

 

MỪNG XUÂN

 

Xuân mai rộ nở rộ mai xuân

Vần chuyển tiết sang tiết chuyển vần

Vị thoái dê già dê thoái vị*

Thân hầu khỉ đột khỉ hầu thân

Thắm tươi hoa dáng hoa tươi thắm

Ngần sáng ý trong ý sáng ngần

Ngắm lại ngày qua ngày lại ngắm

Ngân chiều ráng tắt ráng chiều ngân

                              Nguyễn Đắc Thắng

 

MỪNG XUÂN BÍNH THÂN

Thể đối xứng
 
Xuân ngóng TÔN về, Tôn ngóng xuân
Vần gieo Ngộ ý, NGỘ gieo vần
Mẹ không CHEO nhỏ, Cheo KHÔNG mẹ
THÂN có khỉ già, KHỈ có thân
Mát lạnh ĐƯỜI ƯƠI…Đười  lạnh mát
Ngần trong BẠC MÁ…Má trong ngần
Lão HẦU vương tử, vương hầu lão
Ngân VƯỢN vang trời…vang vượn ngân…
 
                                       Thy Lệ Trang

 

 

 

0 BÌNH LUẬN