VỊNH MÙA ĐÔNG – Nguyễn Công Trứ / họa: Đức Hạnh, Cư Nguyễn;...

Cảo mực hơi may ngòi bút rít, Phím loan cười nhuộm sợi tơ chùng

CHIỀU LỠ ĐƯỜNG – Cao Bồi Già / HỌA: L.Q.T.;  Đoàn Đình Sáng.

Cô  liêu chân bước lòng hiu hắt Hiu quạnh hồn  nghe dế nghẹn ngào